Vad är språkvård?

Språkvård handlar om att göra ett eller flera språk tillgängliga och lätta att använda för så många som möjligt i ett samhälle.

Det ska vara enkelt att ta orden och själva språket i bruk. Man kan också behöva värna ett språks ställning gentemot andra språk. Själva ordet språkvård är ett lån från tyskans Sprachpflege, ’vård av språket, omsorg om språket’.

Språkvård kan delas upp i

  • språkvalsplanering
  • ord- och grammatikvård
  • tal- och textvård.

Här kan du ta del av Språkvårdsgruppens definitioner av några språkvårdsbegrepp.

 

Språkvård förr och nu

Förr låg tonvikten i språkvården huvudsakligen på ord- och grammatikvård. I takt med att allt fler skriver allt mer och måste läsa mer i arbetet har behovet av tal- och textvård ökat.

Och när engelskan gör insteg på allt fler samhällsområden, har språkplanering och språkpolitik blivit särskilt viktigt. Det behovet förstärks av att Sverige i dag är ett mångspråkigt land där det utöver svenska talas fem officiella minoritetsspråk och cirka 150 olika modersmål.

 

Språkvård i Språkvårdsgruppen

De olika organisationerna i Språkvårdsgruppen bedriver språkvård med olika inriktning och perspektiv. Gruppen träffas regelbundet och utbyter information om aktuell språkvård. Allt från rena språkfrågor till språkpolitiska ämnen diskuteras i gruppen. Här kan du läsa mer om ansvarsområdena för Språkvårdsgruppens organisationer.