Definitioner av språkvårdsbegrepp

TERM: språkpolitik
ENGELSK TERM: language politics
DEFINITION: verksamhet som bedrivs inom ramen för offentliga institutioner och som rör språkförhållanden
ANMÄRKNING: Man kan tala om Sveriges språkpolitik men också om en kommuns språkpolitik, EU:s språkpolitik, språkpolitiken i Tornedalen etc.
Termen språkpolitik används också i en annan betydelse (ung. ’riktlinjer för språkförhållanden’) och motsvaras då på engelska av language policy. Likaväl som man kan tala om ett företags personalpolitik kan man således tala om dess språkpolitik.
TERM: språkvård
ENGELSK TERM: language planning
ENGELSK SYNONYM: language cultivation
TYSK TERM: Sprachpflege
DEFINITION: verksamhet som syftar till att styra språkutvecklingen
ANMÄRKNING: Språkvård kan uppdelas i språkvalsplanering, ord- och grammatikvård, och tal- och textvård. Termen språkplanering bör inte användas som synonym till språkvård. Språkplanering syftar på verksamhet med att beskriva och utveckla språk framför allt i språksamhällen där den politiska situationen har förändrats, t.ex. i Sydafrika, Tanzania och i många samhällen i Asien.
JÄMFÖR: språkpolitik
TERM: språkvalsplanering
AVRÅDD TERM: statusplanering
DEFINITION: språkvård som syftar till att påverka språkens roll och funktion i samhället
ANMÄRKNING: Språkvalsplanering i ett samhälle kan röra fler språk än ett. Typiskt arbete inom språkvalsplanering är lagstiftning för språkområdet, reglering av mångspråkighet, bestämning av språkval etc. (Begreppet språkplanering finns beskrivet under språkvård.)
TERM: ord- och grammatikvård
AVRÅDD TERM: korpusvård
DEFINITION: språkvård som rör ett visst språks ordförråd, grammatik och teckensystem
ANMÄRKNING: Ord- och grammatikvård rör ett visst språk. Typiskt arbete inom denna gren av språkvården är utarbetande av ordlistor, skrivregler, grammatikor, avstavningsprogram etc. Specifikt för skriftspråksinriktad ord- och grammatikvård är normering av ortografi och skrivtecken; specifikt för talspråksinriktad ord- och grammatikvård är uttalsstyrning. Den del av terminologiarbetet som ägnas åt uttryckssidan, s.k. fackspråkvård, hamnar också här.
TERM: tal- och textvård
ENGELSK TERM: discourse planning
DEFINITION: språkvård som rör textmönster och talsituationer
ANMÄRKNING: Här ingår klarspråksarbete, undersökningar av läsbarhet och samtalsregler etc.