Organisationer med språkrådgivning öppen för utomstående

Institutet för de inhemska språken (Finland)
är en expertmyndighet och Finlands officiella språkvårds- och namnvårdsorgan. Institutets svenska avdelning ger råd i språkfrågor och arbetar med klarspråk och mediespråk. Vi ger också ut tidskriften Språkbruk och upprätthåller frågedatabasen Ordförrådet och namndatabasen Svenska ortnamn i Finland.

Mediespråksgruppen
är en samarbetsgrupp för språkvårdare inom press, radio och tv. Gruppen möts regelbundet och ger rekommendationer i aktuella språkärenden.

Namnarkivet i Uppsala
är en avdelning inom Institutet för språk och folkminnen. Namnarkivet i Uppsala forskar och informerar om ortnamn och personnamn och ansvarar för institutets myndighetsuppgifter på områden som rör ortnamnsvård och personnamnsvård. Basen för verksamheten vid Namnarkivet i Uppsala är de stora samlingar av ort- och personnamn som byggts upp under 1900-talet.

Språkrådet
är avdelningen för språkvård inom Institutet för språk och folkminnen. Språkrådet ansvarar för språkvården i Sverige och är Sveriges officiella organ för språkvård och språkpolitik. Språkrådet arbetar med svenska, finska, romska och svenskt teckenspråk men har också till uppgift att följa andra språk i Sverige.

Svenska Akademien
har sedan sin instiftelse 1786 ”att arbeta uppå Svenska Språkets renhet, styrka och höghet”, dvs. klarhet, uttrycksfullhet och anseende. Detta sker bland annat genom utgivning av Svenska Akademiens ordlista, Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien, Svenska Akademiens ordbok, Svenska Akademiens grammatik, Svenska Akademiens språklära och Svenska klassiker utgivna av Svenska Akademien. Dessutom delar man ut en rad språkliga och litterära priser och utser innehavare av tjänster som akademiforskare.

 


Övriga organisationer

Europeiska kommissionen
översätter tillsammans med övriga EU-institutioner bland annat all den EU-lagstiftning som blir gällande lag också i Sverige. En förutsättning för att EU-texterna ska fungera effektivt är att de avviker så lite som möjligt från motsvarande texter som produceras i Sverige som original. EU-översättarna har därför ett väl utvecklat samarbete med svenska språkvårdsorgan.

Regeringskansliet 
har språkexperter i Statsrådsberedningens granskningskansli som svarar för språklig kvalitetskontroll av lagstiftning från alla departement.

Riksdagsförvaltningen  
bedriver språkvård med två huvudsyften: dels att göra den parlamentariska beslutsprocessen så smidig som möjligt, dels att göra informationen ut till medborgarna om vad som händer inom landets högsta folkvalda församling så tillgänglig som möjligt. Riksdagsförvaltningen är medveten om sin roll som förebild för landets övriga myndigheter och lägger därför stor vikt vid såväl klarspråk som språkriktighet.

Samspråk
är ett samarbetsorgan för språkvårdare som arbetar inom offentlig förvaltning. Medlemmarna utbyter erfarenheter och diskuterar klarspråksfrågor.

Svenska Institutet för Standarder (SIS)
har språknormering som en deluppgift genom att standarder också innefattar terminologi.

Svensklärarföreningen  
arbetar på olika sätt för svenskämnet. Man utgör en remissinstans i skol- och utbildningsfrågor, anordnar kurser och ger ut tidskriften Svenskläraren samt en årsskrift. 

Sveriges Radio  
har liksom SVT och UR ett språkvårdande uppdrag i sitt sändningstillstånd. De två språkvårdarna vid Sveriges Radio ger råd till de tre programföretagens medarbetare i frågor om bl.a. uttal, ordval, språkriktighet och begriplighet.